Versie: 29 juli 2020


Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totale rechtsverhouding tussen Xtracked en haar Consument en op de Overeenkomsten die tussen deze Partijen zijn gesloten.
 2. Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing wordt verklaard, nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. Zo nodig wordt een nieuwe bepaling vastgesteld, die zo veel mogelijk de strekking van de buiten toepassing verklaarde, nietige of vernietigde bepaling volgt.
 3. De buiten toepassing verklaring, de nietigheid of de vernietiging van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen werking tegenover de Consument waarvan onder het geldende recht in zijn vestigingsplaats de bepaling niet buiten toepassing zou worden verklaard, nietig zou zijn of vernietigd zou kunnen worden.
 4. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Xtracked worden gewijzigd. Nieuwe versies van deze Algemene Voorwaarden worden bekend gemaakt op de website van Xtracked: www.xtracked.com. Via dit adres kunnen de Algemene Voorwaarden in PDF-formaat worden gedownload door de Consument. De Consument krijgt tevens op eerste verzoek de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden toegestuurd.

Artikel 2. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande met een hoofdletter aangeduide begrippen als volgt gedefinieerd:
  1. Algemene Voorwaarden: deze set voorwaarden met inbegrip van nieuwe versies daarvan, zoals die op de website van Xtracked bekend zijn gemaakt;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor een bedrijf of vanuit zijn beroep;
  3. Modelformulier: het formulier waarmee de Consument de Overeenkomst kan ontbinden;
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Xtracked en de Consument die wordt afgesloten via de Webwinkel en die strekt tot koop van de Producten door de Consument;
  5. Partijen: Xtracked en de Consument gezamenlijk;
  6. Producten: de zaken, diensten en/of digitale inhoud die worden aangeboden in de Webwinkel;
  7. Xtracked: AVB-Beheer B.V., gevestigd op het adres Wikke 4, 4194 AH Meteren, Nederland, KvK-nummer: 61947377, BTW-nummer: NL854561225B01;
  8. Webwinkel: het online systeem van Xtracked voor verkoop op afstand van Producten.

Artikel 3. Verplichtingen Xtracked

 1. Xtracked is verplicht om de Producten in haar Webwinkel deugdelijk te beschrijven onder meer door opgave van specificaties en, indien mogelijk, het plaatsen van waarheidsgetrouwe afbeeldingen (3D-renders) van de Producten.
 2. Kennelijke vergissingen en fouten van Xtracked zijn niet bindend. Indien de geadverteerde prijs onjuist is, of de Consument weet of behoort te weten dat de geadverteerde prijs onjuist is, behoudt Xtracked zich het recht voor om, voor zover wettelijk toegelaten, deze prijs aan te passen en de correcte marktprijs in rekening te brengen aan de Consument.
 3. Xtracked zal zich inspannen om de levertijd van de bestelde Producten juist weer te geven in de Webwinkel. De levertijd is afhankelijk van de plaats waar de Producten naar toe moeten worden verzonden en van tijdige betaling door de Consument. Het is mogelijk (bijvoorbeeld doordat de toeleveranciers van Xtracked niet tijdig leveren) dat de werkelijke levertijd enige vertraging oploopt. Xtracked zal de Consument hiervan op de hoogte brengen. De Consument heeft vervolgens het recht om zijn bestelling te annuleren.
 4. Xtracked kan de bestel- en persoonsgegevens van de Consument inzien en deze gebruiken. De gegevens van de Consument worden door Xtracked verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Xtracked kan de persoonsgegevens van de Consument gebruiken om hem passende aanbiedingen te doen en ter verbetering van de Producten en dienstverlening van Xtracked.
 5. Xtracked is verplicht om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens en overige data die zij van de Consument ontvangt en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beveiligen.

Artikel 4. Garanties en aansprakelijkheid

 1. De Consument heeft recht op de wettelijke garantie. Xtracked verstrekt minimaal de garantie van één jaar op haar Producten bij normaal gebruik door de Consument. De garantietermijn loopt vanaf het moment dat het Product door de Consument is ontvangen.
 2. De Consument heeft geen recht op garantie wanneer Het Product is beschadigd door:
  1. opzet of nalatigheid van de Consument;
  2. onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  3. normale slijtage;
  4. het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  5. reparatie van de Producten door een ander dan Xtracked.
 3. Binnen de grenzen van de wet, is per schadeveroorzakende gebeurtenis de aansprakelijkheid van Xtracked uit welke hoofde ook, beperkt tot maximaal de netto prijs die aan de Consument in rekening is of wordt gebracht voor de aanschaf van de gebrekkige, beschadigde of niet geleverde Producten. Bovendien is de aansprakelijkheid in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 5.000,00 per gebeurtenis.
 4. Xtracked is alleen aansprakelijk voor geleden directe schade. Onder directe schade valt in ieder geval niet: inkomstenderving, winstderving, schade door de onmogelijkheid om bestellingen te plaatsen, gegevensverlies, verminderde goodwill of gemiste besparingen.
 5. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden expliciet anders is bepaald, worden alle garanties en toezeggingen uitgesloten. Xtracked aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebrekkige materialen, onvoldoende vakmanschap of andere oorzaken, zelfs als deze veroorzaakt zijn door handelen of nalaten van de werknemers of vertegenwoordigers van Xtracked, tenzij het toepasselijke recht een dergelijke beperking van aansprakelijkheid verbiedt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Xtracked.
 6. Geen enkele bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Xtracked uitsluiten of beperken, wanneer het onder dwingendrechtelijke regels van het toepasselijke recht niet is toegestaan om de aansprakelijkheid op een dergelijke manier uit te sluiten of te beperken.

Artikel 5. Verplichtingen Consument

 1. De Consument is verplicht om bij de aanschaf van Producten de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid aan te leveren. Xtracked is niet aansprakelijk voor vertraging of schade die ontstaat door gebrekkige gegevens.
 2. De Consument controleert voor het aangaan van de Overeenkomst de bestelling en de prijzen. Xtracked kan de prijzen van de Producten wijzigen tot het moment dat deze door de Consument zijn besteld.
 3. De Consument schaft de Producten uitsluitend voor eigen gebruik aan. Door de aanschaf van de Producten verklaart hij dat hij geen wederverkoper van de Producten is.

Artikel 6. Intellectueel Eigendom

 1. Voor zover een geleverd Product uit software bestaat of software omvat (hierna: “Software”), geeft Xtracked of de betreffende leverancier of rechthebbende deze Software aan de Consument in licentie. De Consument neemt hierbij de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers en eventuele andere gebruiksvoorwaarden die bij de Software en/of het Product zijn gevoegd (hierna: “Licentievoorwaarden”) in acht.
 2. De Consument mag de Software niet kopiëren, aanpassen, vertalen, aan anderen ter beschikking stellen, distribueren, veranderen, wijzigen, de-assembleren, decompileren, reverse engineeren of combineren met enige andere software, tenzij en voor zover dit:
  1. uit hoofde van de Licentievoorwaarden is toegestaan; of
  2. het toepasselijke recht hem uitdrukkelijk een dergelijk recht verleent en dit recht niet contractueel mag worden uitgesloten.
 3. Tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk of in de Licentievoorwaarden anders is bepaald, wordt de Software aan de Consument ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige garantie, bepaling of voorwaarde wat betreft de kwaliteit, geschiktheid, prestaties of overeenstemming met de beschrijving en wordt geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot de installatie, configuratie of het foutherstel van de Software.
 4. De Consument zal de Licentievoorwaarden raadplegen voor informatie over de rechten die hij ten opzichte van de producent, de licentiegever of de toeleverancier van de Software heeft.

Artikel 7. Procedure bestellen en leveren

 1. Het bezoekadres van Xtracked is www.xtracked.com. Xtracked is bereikbaar per e-mail op het e-mailadres info@xtracked.com en per telefoon op het nummer +31(0)345342169.
 2. De Consument moet er voor zorgen dat hij bekend is met de in de Webwinkel vermelde specificaties en eigenschappen van de Producten voordat een Overeenkomst wordt afgesloten.
 3. De Consument kan Producten aanschaffen door de bestelprocedure van de Webwinkel te doorlopen. Hiervoor levert de Consument de gevraagde gegevens aan, waarna hij de geselecteerde Producten kan bestellen. Met het bestellen gaat de Consument een betalingsverplichting aan.
 4. Na ontvangst van de bestelling, wordt de bestelling door Xtracked op het door de Consument opgegeven e-mailadres bevestigd. Zolang deze bevestiging niet is ontvangen, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te ontbinden en daarmee de bestelling kosteloos te annuleren.
 5. Xtracked heeft het recht om binnen 5 werkdagen na betaling, de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of verzuim van de Consument geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de bestelde Producten niet leverbaar zijn;
  2. de Consument niet tijdig betaalt; of
  3. de door de Consument aangeleverde informatie niet correct of volledig is.
 6. Wanneer de Overeenkomst na betaling niet wordt ontbonden, worden de bestelde Producten middels de door de Consument gekozen bezorgwijze geleverd aan de Consument.
 7. Eventuele douane- en inklaringskosten of belastingen bij verzending naar een ander land dan het land waarin Xtracked is gevestigd, komen voor rekening van de Consument. Xtracked kan voor bestelling geen opgave geven van deze kosten.
 8. De Producten worden het eigendom van de Consument na ontvangst en volledige betaling aan Xtracked. Zodra de Producten zijn geleverd, komen de Producten voor rekening en risico van de Consument en is de Consument aansprakelijk voor de Producten.

Artikel 8. Uitoefening herroepingsrecht

 1. De Consument heeft een herroepingsrecht, waarmee hij de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden na ontvangst van de bestelde Producten. Dit herroepingsrecht kan worden uitgeoefend gedurende een bedenktermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van ontvangst van de bestelling door:
  1. de Consument; of
  2. een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is.
 2. Indien de bestelling van de Consument in delen wordt verzonden, start de bedenktermijn de dag na de dag van ontvangst van het laatste onderdeel van de bestelling.
 3. Indien het bestelde Product digitale inhoud betreft die niet wordt geleverd op een materiële drager of indien het Product diensten betreft, gaat de bedenktermijn in op de dag nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Tijdens de bedenktermijn kan de Consument het Product beoordelen en de aard, de kenmerken en werking van het Product vaststellen. Hierbij gaat de Consument zorgvuldig om met de Producten en de verpakking.
 5. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door ondubbelzinnige mededeling hiervan aan Xtracked via e-mail: support@xtracked.com. Voor de uitoefening van het herroepingsrecht kan de Consument het Modelformulier gebruiken dat is opgenomen in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. Het Modelformulier is tevens als download beschikbaar in de Webwinkel via www.xtracked.com/nl/algemene-voorwaarden.
 6. De Consument is verantwoordelijk voor een tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht. De bewijslast hieromtrent ligt bij de Consument.

Artikel 9. Modelformulier (alleen invullen wanneer u de Overeenkomst wilt herroeppen en uw bestelling wilt annuleren)

 1. U kunt het volgende Modelformulier gebruiken voor het herroepen van de Overeenkomst en het annuleren van uw bestelling:
 2. Het ingevulde Modelformulier kan per post of per e-mail worden toegezonden aan Xtracked

Artikel 10. Afhandeling herroepingsrecht, terugzending Producten

 1. Nadat de Consument een geldig beroep op zijn herroepingsrecht heeft gedaan, wordt dit door Xtracked per e-mail bevestigd.
 2. Zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de Consument het beroep op zijn herroepingsrecht heeft gedaan, zend de Consument de Producten terug naar het door Xtracked opgegeven adres.
 3. De Producten worden compleet met verpakking en toebehoren (zoals accessoires en handleidingen) teruggezonden. De Consument volgt hierbij de redelijke instructies van Xtracked op.
 4. De directe kosten voor het terugzenden van het Product, zijn voor rekening van de Consument.
 5. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die is veroorzaakt door handelingen anders dan bedoeld in lid 4 van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Deze waardevermindering wordt door Xtracked in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.
 6. Zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen nadat Xtracked de teruggezonden Producten heeft ontvangen dan wel een verzendbewijs van de Consument heeft ontvangen, betaalt Xtracked de betalingen voor de Producten inclusief leveringskosten terug aan de Consument.
 7. Voor terugbetaling gebruikt Xtracked hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een ander betaalmiddel.
 8. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Xtracked de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op Overeenkomsten en rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen onderlinge geschillen gezamenlijk proberen op te lossen en zo nodig hierbij een mediator aanwijzen. Geschillen die niet zo worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Xtracked (Nederland).