Versie: 21 juni 2022


Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Dit is het privacybeleid van AVB-Beheer B.V. (hierna: Xtracked), statutair gevestigd te Wikke 4, 4194 AH Meteren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gelderland onder nummer 61947377.
 2. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die Xtracked levert en de persoonsgegevens die Xtracked daarbij verwerkt. U dient akkoord te gaan met het privacybeleid alvorens u producten en/of diensten van Xtracked kunt afnemen.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens door Xtracked

 1. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Xtracked worden persoonsgegevens verwerkt, namelijk: uw voornaam, achternaam, adres en e-mailadres.
 2. Door Xtracked kunnen combinaties van persoonsgegevens worden gemaakt, ook met persoonsgegevens van anderen of databestanden van Xtracked.
 3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomsten die u met Xtracked hebt gesloten.
 4. Xtracked kan (statistische) gegevens van uw gebruik van de diensten analyseren en delen met door Xtracked betrouwbare geachte derde partijen, met als doel (het gebruik van) de diensten te optimaliseren.
 5. Xtracked gebruikt uw persoonsgegevens verder voor de volgende doeleinden:
  1. Om u passende aanbiedingen te doen en ter verbetering van de producten en dienstverlening van Xtracked.
 6. Xtracked is gerechtigd om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken wanneer:
  1. Dit nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens als beschreven in dit privacybeleid;
  2. Xtracked daartoe op grond van een gerechtelijke uitspraak of bevel wordt verplicht;
  3. Xtracked daartoe wordt verzocht wegens al dan niet beweerdelijk onrechtmatig handelen door u;
  4. Dit redelijkerwijs nodig is voor het uitoefenen van de rechten van Xtracked tegenover personen of organisaties, waaronder het afdwingen van overeenkomsten.

Artikel 3. Inzage en wijziging

 1. U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd inzien en zo nodig wijzigen. U kunt dat aangeven door een e-mail te sturen. Xtracked is bereikbaar per e-mail op het e-mailadres info@xtracked.com. Verwijdering van uw gegevens geschiedt na een belangenafweging door Xtracked.

Artikel 4. Beveiliging

 1. Xtracked gebruikt diverse beveiligingstechnologieën en -procedures waarmee uw persoonlijke informatie wordt beveiligd tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. De door u verstrekte gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op servers die beperkt toegankelijk zijn en zich in beveiligde faciliteiten bevinden. Wanneer we gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) via internet verzenden, beveiligen we de informatie door deze te versleutelen, bijvoorbeeld met het SSL-protocol (Secure Socket Layer). We eisen van onze werknemers dat zij de privacy van informatie over onze klanten beschermen en verwachten hetzelfde van onze partners en leveranciers.

Artikel 5. Overig

 1. Het kan voorkomen dat dit privacybeleid wijzigt. Xtracked heeft te allen tijde het recht om dat te doen. Na wijziging krijgt u het nieuwe privacybeleid voorgelegd alvorens u gebruik kunt maken van de diensten van Xtracked. Ook wordt de meest recente versie van het privacybeleid op uw verzoek toegezonden.
 2. Als u gebruik blijft maken van de diensten nadat het privacybeleid is gewijzigd, geeft u toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens als beschreven in het actuele privacybeleid.
 3. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met Xtracked opnemen. Xtracked is bereikbaar per e-mail op het e-mailadres info@xtracked.com.
 4. Op dit privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Xtracked.